حضور مدیر اجرایی شرکت سرآمدان اندیشه آوینا در اتاق فکر مسئولیت اجتماعی تشکلهای دانش بنیان در اتاق بازرگانی تهران

مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران با هدف تبادل افکار و آرای ذینفعان مختلف و بررسی و انعکاس نظرات کارشناسی به مراجع ذیربط، در حوزه‌ مسئولیت اجتماعی اقدام به تشکیل اتاق فکر نمود. در جلسه اول این اتاق فکر که در تاریخ 14 بهمن 98 در محل اتاق بازرگانی تهران تشکیل گردید، اعضایی از انجمن مسئولیت اجتماعی ایران، مجمع تشکلهای دانش بنیان، و برخی مدیران و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان حضور داشتند. در این جلسه به بررسی اقدامات مؤثر و ملموس مسئولیت اجتماعی در کشور هلند پرداخته شد و مباحثی درباره محورهای مسئولیت اجتماعی و ادبیات آن موضوع مطرح گردید. در ادامه جلسه افراد به ارائه نظرات خود در خصوص این موضوع، مشاهدات خود از وضعیت مسئولیت اجتماعی کشور در سالهای اخیر و بیان سابقه اقدامات انجام شده در شرکت یا نهاد مربوط به خود پرداختند.
این جلسه با جمع بندی روی محورهایی جهت ارائه پیشنهادات کاربردی اعضا در جلسات آتی خاتمه یافت.
98/11/14