طراحی شاخص‌های جامع ارزیابی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر توسط شرکت آوینا

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیران منابع انسانی و صاحبان کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

این عمر به سبب تعیین میزان دستاورد کارکنان سازمان در دستیابی به اهداف سازمان اهمیت می‌یابد. درواقع، شاخص‌هایی که اثربخشی کارکنان را در دو بعد حجم کار کمی و دستیابی به اهداف کیفی موردسنجش قرار نمی‌دهند، پاسخگوی این نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها نیست.

ازآنجاکه اهداف سازمانی را می‌توان بر اساس سه دسته‌بندی دستاورد (Achievement)، نگهداری (Maintenance) و بازدارندگی (Avoidance) مورداندازه‌گیری و سنجش قرارداد، لذا شناسایی و دسته‌بندی اهداف عملکرد کارکنان نیز می‌تواند از این دسته‌بندی تبعیت کنند.

در این راستا، می‌توان با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تحلیل کیفی و کمی به استخراج شاخص‌های جامع و همه جانبه‌ای پرداخت که هم‌حجم فعالیت‌های روزمره کارکنان را مدنظر قرار دهد و هم همسویی انجام کار در مسیر نیل به اهداف سازمان را بررسی کند.

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا باسابقه طولانی در حوزه ارائه خدمات مشاوره مدیریتی به سازمان‌ها در یک طرح پژوهشی به استخراج این شاخص‌های ارزیابی عملکردی برای صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر می‌پردازد.