برگزاری جلسه کانون ارزیابی مدیران شرکت پیوند مبتکر پارس توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

جلسه کانون ارزیابی مدیران شرکت پیوند مبتکر پارس، با همکاری ارزیابان متخصص و مجرب این حوزه توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا برگزار شد.

در این جلسه با ایجاد چالش‌های حرفه‌ای و تخصصی و مرتبط با مسائل روز شرکت، توانمندی‌ها و رویکردهای مدیران میانی شرکت موردسنجش و ارزیابی قرار گرفت.

این ارزیابی به صاحبان شرکت‌ها کمک می‌کند تا شایستگی‌ها و مهارت‌های مدیران ارشد و میانی خود را بررسی کرده و به نیازها و الزامات آموزشی شخصی و شغلی آن‌ها پی برده و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مناسب یا ارائه خدمات موردنیاز، این شایستگی‌ها را بهبود بخشیده و با کمک روش‌های علمی و پذیرفته‌شده، نسبت به ارزیابی توانمندی ایشان و تصمیم به استخدام، ادامه همکاری یا قطع ارتباط شغلی اقدام کنند.
99/06/10