بازدید رئیس پارک علم و فناوری مدرس از پردیس پژوهش و دیدار با رئیس دانشکده کشاورزی

رئیس پارک علم وفناوری تربیت مدرس پروفسور حسین نادری منش چهارشنبه 16 اسفندماه از پردیس پژوهش پارک بازدید کردند.
همچنین طی نشستی با حضور دکتر ابراهیم پور جم و مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی به بررسی راهکارهای افزایش همکاری بین پارک و دانشکده کشاورزی پرداختند.
در انتها رئیس پارک علم و فناوری تربیت مدرس به همراه دکتر ابراهیم پورجم از کلاس های ساختمان رویش که توسط پارک تجهیز و آماده بهره بردار شده و بالغ بر 7 کلاس به متراژ 330 متر می باشد، بازدید و تحویل دانشکده کشاورزی شد.