دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»
میز مشاوره کسب و کار
نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»
دوره مدیریت محصول دیجیتال
کارگاه طراحی بوم مدل کسب و کار
دهمین رویداد کارایا گپ