رویداد مسیر شغلی مهندسی صنایع
برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه