برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه
برگزاری رویداد مواد زیست فعال