برگزاری وبینار نیروی فروش
برگزاری وبینار نواحی نوآوری
برگزاری وبینار استارتاک
برگزاری میز مشاوره رایگان ویژه واحدهای پارک