آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی
شبکه‌سازی، توسعه و ارتقا زیست‌بوم
یک روز با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس