معرفی مدیر عامل شرکت هوشمند آسیا، مهمان همایش ایده تا بازار