صدور حکم دکتر ابراهیمی و دکتر کریمیان علی آبادی از سوی ریاست پارک علم و فناوری مدرس

جلسه شورای هماهنگی پارک علم و فناوری مدرس روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۳ در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس برگزار گردید.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از کنفرانس IASP از سوی دکتر کریمیان اقبال، مشاور تجاری سازی و نماینده پارک علم و فناوری مدرس در IASP، طی احکامی، دکتر ابراهیمی به عنوان مدیر توسعه و انتقال فناوری و دکتر کریمیان علی آبادی به عنوان مشاور در امور راه اندازی مرکز فناوری های پارک هوا فضای پارک علم و فناوری مدرس توسط دکتر امی ریاست پارک منصوب شدند.

۱۳۹۵/۰۷/۱۳