عضویت پارک علم و فناوری مدرس در انجمن جهانی پارک های علمی IASP

پارک علم و فناوری مدرس به انجمن جهانی پارک های علمی (IASP) پیوست.
IASP انجمن جهانی پارکهای علمی و حوزه های نوآوری است. IASP مدیریت حرفه ای پارکهای علمی، تکنولوژی و تحقیقاتی و دیگر حوزه های نوآوری را با یکدیگر مرتبط می سازد و خدماتی را ارائه می دهد که موجب رشد و شکوفائی اعضای خود می گردد.
این انجمن همچنین با ایجاد حس رقابت بین شرکت ها و کارآفرینان شهرها و مناطق آن ها توسعه اقتصاد جهانی را در نوآوری ها، کارآفرینی و انتقال دانش و تکنولوژی توزیع می نماید.
IASP یک سازمان غیرمردمی بوده و به عنوان یک مقام ویژه مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است.

1395/07/09