ارسال اطلاعات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه ساخت ایران 97

ارسال اطلاعات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه ساخت ایران 97

از واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه ساخت ایران تقاضا می‌شود مستندات مربوط به شرکت در نمایشگاه و مشخصات کامل شرکت را از طریق فرم تماس با پارک موجود در وب‌سایت با عنوان «ساخت ایران 97» تا پایان ساعت اداری 19 دی‌ماه ارسال فرمایند.