برگزاری صد و چهاردهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و چهاردهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه رئیس، مدیران پارک و دکتر محمودی، مشاور رئیس پارک در امور توسعه پردیس نور به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 8:30 تا 10:30 یک‌شنبه 29 تیر سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 11- 99/04/29