برگزاری جلسه بدو پذیرش پارک

    سه شنبه ۳۰ خرداد جلسه بدو پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برای ۲۰ واحد فناور که اخیرا به عضویت پارک درآمده اند برگزار شد.

این جلسه به ابتکار معاونت فناوری پارک و در ابتدای پذیرش واحدهای فناور به منظور آشنایی آنها با انواع حمایتها و خدمات پارک و هچنین انتظارات متقابل پارک و روال و فرآیند ارزیابی واحدها برگزار می شود.

در اولین جلسه بدو پذیرش سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰‌واحد فناور شرکت کردند.