بازدید معاون وزیر‌علوم از نمایشگاه الکامپ

بازدید معاون فناوری‌و‌نوآوری وزیرعلوم از غرفه پارک علم‌وفناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نمایشگاه الکامپ.

معاون فناوری‌و‌نوآوری وزیر علوم از غرفه پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.

دکتر امید رضایی‌ معاون فناوری‌و‌نوآوری وزیر علوم،‌تحقیقات‌وفناوری با حضور در غرفه پارک مدرس در نمایشگاه بین المللی الکامپ، ضمن دیدار با ریاست پارک دکتر حسین نادری‌منش، از شرکت های حاضر در غرفه پارک علم‌وفناوری دانشگاه تربیت مدرس بازدید کرد.