دومین جلسه از «نقشه راه کسب و کار(BP)»

برگزاری دومین، جلسه از دوره «نقشه راه کسب و کار(BP)»

دومین جلسه از دوره «نقشه راه کسب و کار(BP)»، از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» در روز یکشنبه تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، با تدریس آقای دکتر فرجادیان، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشکده دانشگاه تهران، برگزار شد.