نمایشگاه بین‌المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان

صورتجلسه اولین نشست هم اندیشی نمایشگاه بین المللی صادرات به کشورهای آسیای میانه وافغانستان

در راستای برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در مشهد، نخستین جلسه هم اندیشی این نمایشگاه با هدف بررسی ابعاد و تبادل نظر در خصوص کم و کیف آن، روز سه شنبه مورخ 19 دی‌ماه 1402 از ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی و مدیران و نمایندگان بخش های مختلف دولتی و خصوصی برگزار شد.
ابتدا مهندس صیفی، مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد طی سخنانی، به تبیین جایگاه و اهمیت نمایشگاه ها به عنوان محرک های قوی برای رشد اقتصاد و صادرات پرداخت و نمایشگاه بین المللی مشهد را به عنوان ویترین اقتصادی استان خراسان رضوی خواند.
در ادامه با اشاره به مجوزهای دریافت شده از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری این نمایشگاه در خرداد ماه سال 1403 از ظرفیت های بالای استان و کشور در بحث های اقتصادی گفت که قرار است با برپایی این نمایشگاه اتفاقات بزرگی در بحث های تجارت و صادرات کشور و استان رخ دهد.