بازدید گروه مپنا از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا با مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا و مدیران پارک، جلسه‌ای را با رویکرد تجاری‌سازی محصولات فناورانه پارک برگزار و اعضای این کارگروه از محصولات واحدهای فناور مستقر در پارک بازدید کردند.

این جلسه با حضور معاون فناوری پارک، حامد ابراهیمی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی، محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری و اعضای کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا برگزار شد.

در این جلسه دررابطه‌با نحوه انجام همکاری‌های مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با گروه مپنا در حوزه فناوری و نوآوری رایزنی انجام شد.

در ادامه، آشنایی اولیه با واحدهای فناور مستقر صورت گرفت و ادامه فرآیند به جلسات خصوصی با شرکت‌های منتخب موکول شد.

ساعت 16:30-99/07/02