بازید رئیس پارک و وزیر علوم  از غرفه وزارت علوم و معاونت علمی

بازید رئیس پارک و وزیرعلوم از غرفه وزارت عتف

دکتر حسین نادری منش، رئیس پارک به همراه وزیر علوم دکتر زلفی گل و معاون علم و فناوری ریاست جمهوری دکتر ستاری از غرفه وزارت علوم بازدید کرد.