برگزاری جلسه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، دفتر طرح و برنامه این پارک جلسه‌ای را با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار کرد.

در این جلسه درباره مشارکت پارک علم و فناوری در اجرای طرح ملی هوشمند‌سازی کشاورزی غیردولتی بحث و تبادل نظر انجام شد.
ساعت 15:30- 99/05/13