بازدید از پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

در رورز سه‌شنبه مورخ 30 اردیبهشت‌ماه 99 دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از پردیس بابایی پارک بازدید کردند.
99/03/01