جلسه کارگروه پذیرش طرح‌های متقاضی ورود به پارک در پردیس نور

جلسه کارگروه پذیرش طرح‌های متقاضی ورود به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در پردیس نور در روز سه‌شنبه مورخ 3 تیرماه 99 برگزار شد.
در این جلسه ۷ طرح مورد بررسی و داوری قرار گرفت. محور فعالیت طرح‌ها؛ علوم دریایی، منابع طبیعی و کشاورزی بوده و فضاهای مشخصی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برای استقرار این تیم‌ها اختصاص یافت.
99/04/03