ارتقا پارک به سطح دوم

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به سطح دو ارتقا یافت

کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، به استناد دستورالعمل گروه‌بندی پارک‌های علم و فناوری، با درخواست پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برای قرارگیری در گروه دو به‌عنوان پارک درحال‌توسعه، موافقت کرد. بر این اساس پارک علم و فناوری مدرس اولین پارک دانشگاهی است که به سطح دو پارک‌های علم و فناوری کشور ارتقا یافت.