حضور مدیران پارک در کارگاه آموزشی مدیریت پارک‌های علم و فناوری

روز دوشنبه مورخ 97/08/07، کارگاه آموزشی مدیریت پارک‌های علم و فناوری با تدریس دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با حضور مدیران پارک مدرس و دیگر مدیران پارک‌های علم و فناوری کشور به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. در این کارگاه به معرفی کتاب جنگل بارانی (کتاب مرتبط با نحوه ایجاد پارک‌هایی نظیر Silicon Valley)، برنامه کاری، برنامه کالبدی، ساختار مدیریت پارک‌ها و مراکز رشد (مالکیت، حاکمیت و مدیریت) در دنیا (در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه) و ارائه مدل‌های موفق مدیریت پارک‌ها و رویکردهای جدید در مدیریت آن، پرداخته شد.
همچنین دکتر کریمیان اقبال بر پیچیده بودن اکوسیستم نوآوری تأکید داشته و چگونگی ایجاد اکوسیستم نوآوری و شبکه‌سازی را به‌طور مفصل مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این کارگاه مباحثی از قبیل نحوه تعامل پارک با دانشگاه (حامی دولتی)، شتاب دهنده‌ها (حامی خصوصی) و سایر ذینفعان نیز مطرح شد.
97/08/07