تصویب طراحی داخلی فن بازار پارک مدرس

تصویب طراحی داخلی فن بازار پارک علم و فناوری مدرس

جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس با حضور دکتر فتح الله امی، سرپرست پارک، معاونین و مدیران پارک و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان زیما و با هدف بررسی طراحی داخلی فن بازار پارک علم و فناوری مدرس در محل سالن جلسات مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس برگزار گردید. این طرح در قالب پاورپینت و توسط نماینده شرکت مذکور در این جلسه ارائه گردید.
طراحی داخلی فن بازار توسط شرکت زیما انجام گرفت که تاکید شرکت بر استفاده از المان های سه بعدی بوده است اصول کلی طراحی داخلی و ساختمان های چند مستاجره فن بازار در جلسه هیئت رئیسه به تصویب رسید. لازم به ذکر است فن بازار پارک علم و فناوری مدرس در دانشگاه مدرس و پردیس و ساختمان های چند مستاجره واقع در پردیس اجرا شد.

1395/05/26