برگزاری جلسه با دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری جلسه مجازی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

جلسه مجازی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه معاون برنامه ریزی و توسعه پارک تربیت‌مدرس، آقای محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری با جناب آقای دکتر نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و اعضای شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده، به تبادل نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآوری پرداختند.

در ابتدا این جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده به معرفی اعضاء شورا پرداخت. سپس معاون برنامه ریزی و توسعه پارک، به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری نام برد و از تعاملات بیشتر هدفمند به عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه سازی در ناحیه نام برد.

پس از آن دکتر نیکبخت، از ظرفیت‌های ایجاد شده و فعالیت‌های صورت گرفته در ناحیه نوآوری، ابراز خرسندی کردند و سپس به معرفی دانشکده و مرکز رشد پرداختند. پس از آن اعضای شورای مرکز رشد به مواردی از قبیل زمینه های همکاری با ناحیه نوآوری و پارک مدرس اشاره و همچنین پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری مانند پروژه‌های فناورانه مشترک، راه‌اندازی ساختارهای نوآوری مشترک مانند مراکز نوآوری و شتابدهنده، برگزاری دوره و رویداد مشترک، استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری، شرکت‌های فناور و ایده‌های اثرگزار، تبادل تجربیات و همچنین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک توافق کردند.