بازدید آقای دکتر باقری از پردیس بابایی پارک علم و فناوری مدرس

بازدید رئیس امور اداری دانشگاه تربیت مدرس و معاون ایشان از پردیس بابایی پارک علم و فناوری مدرس، روز یکشنبه، مورخ ۲۴ دی‌ماه۱۴۰۲ انجام شد.
در این بازدید اعضای کارگروه مدیریت سبز، اقدامات و طرح های مربوط به توسعه فضای سبز را با هدف بهبود زیباسازی و ایجاد یک محیط پرنشاط برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، مورد بررسی قرار دادند.