بازدید از سازمان تحقیقات،آموزش ترویج کشاورزی

بازدید از سازمان تحقیقات،آموزش ترویج کشاورزی «تات»

انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مدرسه تخصصی پلاسمید بازدید از سازمان تحقیقات،آموزش ترویج کشاورزی «تات» به صورت استاد محور، ویژه دانشجویان دانشکده های علوم پایه پزشکی ،علوم پایه ،علوم زیستی ،دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای برگزار می کند.


زمان بازدید:سه شنبه 1 اسفندماه 1402
ساعت بازدید: 10 صبح
شماره تماس: 09127932821- آقای مهرافزا