فراخوان ارزیابی توانمندی صادراتی

فراخوان ارزیابی توانمندی صادراتی شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

شرکت‌های متقاضی عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس می‌توانند به منظور ارزیابی توانمندی صادراتی خود درخواست خود را از طریق فرم ارزیابی توانمندی صادراتی در حساب کاربری سامانه جامع پارک ارسال کنند.
بهره‌وری شرکت‌ها از برنامه‌های سال جاری در حوزه توانمندسازی صادراتی منوط به ثبت درخواست فراخوان فوق و انجام فرآیندهای ارزیابی متعاقب آن خواهد بود.

شرایط

  • شرکت‌های عضو دوره موسسات و دوره رشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
  • دارای حجم فروش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در سال گذشته