رویداد استارتاپی شهر تک 28 مهر تا 4 آبان

دهمین دوره از رویداد استارتاپ تریگر؛ توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند.

بانک شهر از ایده‌های برتر در حوزه خدمات مالی و بانکی حمایت می‌نماید.

شماره تماس بانک شهر: 83364000 داخلی 5977 و 5659