لیسـت داروهای وارداتی مورد تایید سازمـان دامپزشـکی

لیسـت دارو، مـواد بیولوژیـک، کیت و آنتیژنهـای وارداتی مورد تایید سازمـان دامپزشـکی

بـا توجه به لزوم حمـایت از تولیـدات داخـل و قطع وابسـتگی به مواد و نهاده‌های فنــاورانه استراتژیــک وارداتی در حـوزه دامپزشــکی، لیسـت دارو، مـواد بیولوژیـک، کیت و آنتیژن‌هـای وارداتی مورد تایید سازمـان دامپزشـکی برای بهره‌برداری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فایل پیوست از این لیست بهره‌برداری کنند.