وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک

وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک

به اطلاع‌ می‌رساند، وزرات عتف در راستاي اجراي دولت الکترونیک و روانسازي امور اداري در اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات و حوزه دستیاري ویژه وزیر در امور حقوق شهروندي، بالاخص ارتقاي سطح شفافیت و امکان رهگیري و رصد دقیق شکایات به عمل آمده در وزارت عتف وکاهش میانگین پاسخگویی به شکایات و ارائه مستندات مرتبط با شکایات ( به صورت ایجابی یا سلبی) پس از حدود یک سال فراهم سازي مقدمات و شرایط ایجاد سامانه تمام الکترونیکی دریافت و پاسخگویی به شکایات به نحوي که با اتوماسیون اداري وزارت و شبکه دولت هماهنگ باشد، این دفتر اقدام به طراحی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندي و تخلفات آموزشی و پژوهشی نموده که از اول سال جاري ( 1400 ) در صفحه اصلی سایت وزارت عتف بارگذاری شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند.