سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد «سومین کنفرانس ملی کارآفرینی» را با هدف گردهم آوردن محققان حوزه کارآفرینی و کسب وکارهای نوین برای ارایه آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه برگزار کند.
هدف‌ها
مدل‌های آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها
توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجوها و عضوهای هیات علمی
توانمندسازی دانشجوها و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه آن‌ها
نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی برای توسعه کسب‌و کارهای نوین و دانش‌بنیان
بررسی الگوها و مدل‌های بین‌المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی

پست الکترونیکی: entconf{at}sharif{dot}ir
مهلت ارسال مقاله‌ها: مورخ 15 آبان‌ماه 98
زمان برگزاری: مورخ 3 تا 4 دی‌ماه 98
محل برگزاری: تهران، دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس: 66166335-021