تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست‌های مصرف شده در صنایع به‌ویژه صنایع نفت و گاز

تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست‌های مصرف شده در صنایع به‌ویژه صنایع نفت و گاز

باتوجه به جلسات برگزارشده در محل معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در قسمت دانلود، شرح خدمات مربوط به انجام پروژه پژوهشی «تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست‌های مصرف شده در صنایع به‌ویژه صنایع نفت و گاز» قابل مشاهده است. متقاضیان می‌توانند هرگونه پیشنهاد فنی و مالی خود را در دو پاکت جداگانه «الف» و «ب» ظرف مدت یک هفته به معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال فرمایند.