برگزاری دوره آموزشـی تأمین مالی

برگزاری دوره آموزشـی تأمین مالی

پارك علم و فناوري استان زنجان در نظر دارد دوره آموزشـی تأمین مالی را به‌صورت مجموعه کامل برگزار کند.

مـدرس این آموزش هاي آنلاین، مهنـدس وحیـد فخر، مـدیرسـرمایه گذاري صـندوق جسورانه رویش است.

محور اصلی این دوره  آماده‌سازی مدل پیش بینی مالی جلسه تئوری  است.

زمان برگزاری:ساعت 16 تا 18-  چهار‌شنبه 5 آذر 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 33365797-024