فراخوان انتخاب مجریان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران

فراخوان انتخاب مجریان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران

در قسمت پیوست، فراخوان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران در سال 1397 قابل مشاهده است.
براساس دستورالعمل شماره 1809797 مورخ 28/12/96 بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه 97، صرفاً مراکز پژوهشی و فناوری شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و یا مؤسسات پژوهشی یا فناوری رسمی دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال فرمایند.

مهلت ارسال: تا 15 بهمن 97