نمایشگاه بین‌المللی فارمکس2023

نمایشگاه بین‌المللی فارمکس2023

حضور پارک علم‌‌وفناوری دانشگاه تربیت مدرس در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی فارمکس 2023 تهران

  • روز سه شنبه 31 مرداد تا 3شهریورماه 1402

  • محل برگزاری: ایران مال