اینفوگرافیک شرایط پذیرش در پارک

اینفوگرافیک شرایط پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

اینفوگرافیک که مشاهده می‌کنید شرایط پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در دوره‌های پیش رشد، رشد سال اول، رشد سال دوم، رشد سال سوم و پسارشد است.