اینفوگرافیک فرآیند پذیرش و استقرار در پارک

اینفوگرافیک فرآیند پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

اینفوگرافیک که مشاهده می‌کنید فرآیند پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در دوره‌های پیش رشد، رشد سال اول، رشد سال دوم، رشد سال سوم و پسارشد است.