نخستین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی»

نخستین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی»

بررسی ابعاد مختلف نظری و عملی فضای اجتماعی واسط میان نهادهای تولید کننده دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی از ملزومات حاضر است و همه نهادهای علمی باید این موضوع را در زمره اولویت‌های نظری و عملی خود قرار دهند. از همین‌رو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور قصد برگزاری نخستین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» را به‌عنوان گامی بلند و تلاشی صادقانه در این راستا دارد.

با ارائه گواهی حضور

شماره تماس: 88036144-021 داخلی 206 و 209