نشست یک روزه انتقال تجربه تجارت با چین

نشست یک روزه انتقال تجربه تجارت با چین

پـارك فنـاوري پـرديس در نظر دارد، با هدف آشـناسازی شـركت‌هـاي فنـاور و دانـش‌بنيـان كشـور بـا مبـادلات تجـاري بين‌المللـي در موضوعاتي مانند جستجوي شريك تجاري، فرآيندهاي خريد، واردات و صادرات، بازارسـازي و بازاريـابي، حمل و نقل و موضوعات مرتبط، مركز توسـعه كسـب و كـار فنـاوريري، نشستي آموزشي با عنوان «نشست يك روزه انتقال تجربه تجارت با چين» با ارائه رئیس دفتـر متخصصـين ايران و چين و مشاور بازرگاني شركت‌هاي دانش‌بنيان برگزار کند. برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت کرده و از طریق لینک ثبت نام در این نشست شرکت کنید.

محل برگزاری: برج فناوری پارک فناوری پردیس

زمان برگزاری: روز یکشنبه 18 آذرماه 97