بیست و هفتمین نشریه عتف

بیست و هفتمین نشریه عتف

بیست و هفتمین گاهنامه پژوهشی و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در قسمت دانلود فایل مشاهده کنید.