پایش فرهنگ‌سازمانی در شرکت مبتکر با همکاری آوینا

پایش فرهنگ‌سازمانی در شرکت مبتکر با همکاری تیم سرآمدان اندیشه آوینا

«فرهنگ‌سازمانی خریدنی نیست و یک ‌شبه به وجود نمی‌آید؛ بلکه از نگرش و رفتار مدیران ارشد سازمان نشئت می‌گیرد»

اگر سازمانی بدون فرهنگ خاصی به نظر برسد، یا آن‌قدر بزرگ بوده است که به دلیل شکاف بسیار میان مدیران و سطح کارکنان، هیچ سیگنالی به سطوح پایین‌تر انتقال نیافته و یا آن‌قدر فرهنگ غیر ساختاریافته و مبهمی جاری است که در جای‌جای سازمان نمودی پیدا نکرده است.

فرهنگ‌سازمانی آن‌قدر مهم است که در برندینگ، ریسک‌های احتمالی در فروش، توسعه و جذب منابع انسانی، آموزش، ترک خدمت، زنجیره تأمین و سایر عوامل مهم سازمانی تأثیرگذار است؛ اما در مقابل در برخی از سازمان‌ها، همان‌قدر کمرنگ و کم اثر انگاشته می‌شود که غالباً مورد دغدغه مدیران قرار نمی‌گیرد.

درواقع، این دارایی سازمانی به‌موازات دارایی بزرگ سرمایه انسانی می‌تواند بستر مناسب برای تغییرات و پیشرفت را فراهم کند و یا مانع اجرایی شدن استراتژی‌های کلان شرکت شود.

ازاین‌رو پایش فرهنگ‌سازمانی در سطوح مختلف سازمان این مزیت را در پی دارد که شرکت با نگرش جاری در میان کارکنان و رویکرد ایشان به مسائل مختلف آشنا شده و برای تصحیح یا شکل‌گیری نگاه متفاوت برنامه‌هایی را طرح‌ریزی کند تا از مقاومت‌ها کاسته و همراهی کارکنان با نگرش مدیریت ارشد سازمان را فراهم سازد.

در این راستا، شرکت مبتکر با همکاری تیم سرآمدان اندیشه آوینا به سنجش و پایش فرهنگ‌سازمانی کارکنان از مدیران ارشد تا کارکنان صف اقدام کرده است.
99/04/21