نصب سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه‌ها به عنوان اصلی ترین مراکز علمی هر کشور در ارتباط مستقیم با جمعیت فرهیخته جامعه می باشند. به همین سبب امر اطلاع رسانی در دانشگاه ها اهمیت و تأثیر گذاری بسیار زیادی دارد که همیشه با استفاده از بوردهای اطلاع رسانی، مجلات و نشریات داخل دانشگاهی و روش هایی از این دست دانشگاه ها سعی در برآوردن این نیاز بوده اند. اما به نظر میرسد استفاده از این رسانه های متدوال امروزه نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازها دز زمینه آگاهی رسانی به مخاطبین باشد، به خصوص در فضاهای دانشگاهی که اصلی ترین مخاطبین جوانان و دانشجویان هستند که نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر به استفاده از ابزار و تکنولوژی های جدید علاقه مند می باشند. بنابراین به منظور رسیدن به اهداف پیام رسانی و تأثیر گذاری هرچه بیشتر بر روی چنین افرادی باید در فکر استفاده از رسانه های به روز تر و جذاب تری بود. یکی از مؤثر ترین روش های اطلاع رسانی استفاده از نرم افزار یا سامانه دیجیتال ساینیج است که با استفاده از انواع محتوای چند رسانه ای و ناحیه بندی صفحه نمایش های دیجیتال یا تلویزیون ها و بکارگیری تمام سطح یک نمایشگر می توانند نگاه هر نوع مخاطبی را به خود جذب نمایند. سامانه دیجیتال ساینیج برنا یک نرم افزار ایرانی می باشد که با توجه به نیازها و درخواست های مراکز اطلاع رسانی و تبلیغاتی سازمان های داخل کشور طراحی شده و برای کاربرد در محل های مختلف انعطاف پذیری بالایی دارد.
98/2/31