عقد اولین قرارداد پارک از طریق سامانه ساتع

عقد اولین قرارداد پارک از طریق سامانه ساتع

اولین قرارداد طرح پژوهشی پارک از طریق سامانه ساتع با عنوان نیازسنجی آموزشی مشاغل سازمان بنادر و دریانوردی توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا منعقد گردید.

98/01/19