برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها در بانک اقتصاد نوین- شرکت سرامدان اندیشه آوینا

برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها در بانک اقتصاد نوین- شرکت سرامدان اندیشه آوینا

برگزاری کارگاه آموزشی “تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها” در بانک اقتصاد نوین، توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا
تابستان 98