انتشار اولین شماره خبرنامه الکترونیکی با نام نو
انتشار اولین شماره خبرنامه الکترونیکی، ویژه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران بانام نو

انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران اولین شماره خبرنامه الکترونیکی، ویژه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران بانام نو را منتشر کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند مطالب تحلیلی خود را جهت بررسی و چاپ در شماره‌های بعدی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنند.

هدف‌ها

  • فراهم کردن بستری برای تبادل تجربیات و انتشار آن‌ها
  • ایجاد بسترهای تحلیلی از اکوسیستم نوآوری ایران
  • نشر دانش تخصصی درزمینه نوآوری و فناوری
  • معرفی آثار علمی جدید مرتبط

پست الکترونیک: stpia{dot}mails{at}gmail{dot}com