دومین وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه
رویداد مسیر شغلی مهندسی صنایع
برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه
برگزاری وبینار مسیر شغلی حقوق و وکالت
برگزاری وبینار آموزشی ارزش‌گذاری شرکت‌ها