معرفی تسهیلات تولید و اشتغال بنیاد برکت
یک روز با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
وبینار معرفی برنامه گرنت توسعه مواد هوشمند
دومین وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه
رویداد مسیر شغلی مهندسی صنایع
برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه
برگزاری وبینار مسیر شغلی حقوق و وکالت