برگزاری وبینار مسیر شغلی حقوق و وکالت
برگزاری وبینار آموزشی ارزش‌گذاری شرکت‌ها
برگزاری وبینار مقدمه‌ای بر برند کارفرمایی
برگزاری رویداد مواد زیست فعال
برگزاری وبینار آموزشی مسیر شغلی عکاسی
برگزاری وبینار مسیر شغلی مالی و حسابداری