برگزاری وبینار شناسایی درآمد عملیاتی
برگزاری طرح گرنت اشتغال تربیت‌مدرسی‌ها
برگزاری وبینار فن‌بیان و ارائه موثر
نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع پلاسمونیک
برگزاری دوره جامع طراحی محصول
برگزاری برنامه بروکری فناوری
برگزاری رویداد نیازهای فناورانه، تجهیزات پزشکی
فراخوان طراحی مسیر شغلی حرفه‌ای