برگزاری وبینار آشنایی با الزامات روابط کار
برگزاری وبینار آشنایی با اصول مالکیت فکری
برگزاری میز مشاوره رایگان ویژه واحدهای پارک
برگزاری وبینار تحلیل و امکان سنجی ایده
تقویم دوره‌های آموزشی تخصصی نیم سال دوم
برگزاری دوره آموزشی هوشمندسازی کسب‌وکار
برگزاری دوره آموزشی جعبه ابزار مهندسان فروش