جلسه 1 هیأت رئیسه پارک مدرس برگزار شد

اولین جلسه هیأت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس در تاریخ 97/07/01 با حضور آقایان: دکتر ابراهیمی، دکتر یداللهی، دکتر حسن زاده، دکتر سجودی، مهندس حسین زاده صلواتی، مهندس زهرایی و خانم ها دکتر محمدی و مهندس قسمتی برگزار گردید. در این جلسه اعضای هیئت رئیسه ضمن تبیین سیاست های کلی پارک به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود وضعیت کنونی پارک پرداختند. در خاتمه جلسه نیز حکم آقای دکتر سجودی به عنوان سرپرست مرکز رشد، خانم دکتر محمدی به عنوان سرپرست دفتر طرح و برنامه، آقای مهندس حسین زاده به عنوان سرپرست موسسات پارکی، آقای طاهری به عنوان سرپرست دفتر فنی و خانم مهندس قسمتی به عنوان رئیس دفتر ریاست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و IT توسط سرپرست پارک اهدا گردید.
97/07/01