بوتکمپ مشترک مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس با مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری دیجی کالا

بوتکمپ مشترک مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس با مرکز سرمایه گذاری و نوآوری دیجی کالا، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه به مدت ۲۰ ساعت در کارخانه نوآوری آزادی و دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار شد.
این بوتکمپ با حضور ۵ داور برگزار شد و دانشجویان پیچ دک کسب و کار خود را ارائه کردند. هر داور ۱۸۰۰ کوین داشت و ضمن ارائه بازخورد خود به ارائه‌دهندگان امتیاز‌دهی را انجام داد.
در ادامه این بوتکمپ، در روز پنجشنبه مورخ 23 آذرماه 1402 در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها داوران دیجی‌نکست حضور یافتند و ادامه بوتکمپ و داوری صورت گرفت.
در پایان سه تیم انتخاب و به مرحله بعدی جذب سرمایه راه یافتند.