تفاهم‌نامه پارک علم و فناوری مدرس و دانشگاه تهران

تفاهم‌نامه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران

طبق توافقات صورت گرفته بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران، متقاضیان معرفی شده از طرف پارک با رعایت شرایط و ضوابط قرار‌داد می‌توانند تسهیلات مالی دریافت کنند. این تسهیلات به‌منظور افزایش توانمندی تولید محصولات، خدمات فناورانه، فروش محصولات و دیگر خدمات برای شرکت‌های دانش‌بیان مد نظر قرار گرفته است.