عملیات بهسازی پردیس پژوهش

در راستای بهره‌برداری هر چه بهتر و آماده‌سازی زیرساخته‌های موردنیاز توسعه و بهسازی پردیس پژوهش، پروژه جدول کشی، محوطه‌سازی و ایجاد دسترسی بین دو ساختمان رویش و پویش به مساحت 3000 مترمربع در حال اجراست و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.